Bij gebruik van onze webshop gaat u akkoord met de onze Leverlings voorwaarden, de Privacy Policy & ons gebruik van cookies.
Gelish Gel Polish Got Carried Away 15 ml.Gelish Gel Polish Got Carried Away 15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Gel Polish Up, Up, And Amaze 15 ml.Gelish Gel Polish Up, Up, And Amaze 15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Gel Polish Got Some Altitude15 ml.Gelish Gel Polish Got Some Altitude15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Gel Polish Flying Out Loud15 ml.Gelish Gel Polish Flying Out Loud15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Gel Polish Gelish Don't Bring Me Down 15 ml.Gelish Gel Polish Gelish Don't Bring Me Down 15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Gel Polish Soaring Above It All 15 ml.Gelish Gel Polish Soaring Above It All 15 ml.
 • Nieuw
-€ 8,00
€ 16,95€ 24,95Normale prijsPrijs
Gelish Up In The Air 6pc DisplayGelish Up In The Air 6pc Display
 • Nieuw
€ 101,70Prijs
Gelish Soft Gel Tip Adhesive 15 ml.
 • Nieuw
€ 28,95Prijs
Gelish Soft Gel Tip Adhesive 9ml.
 • Nieuw
€ 19,95Prijs
Gelish Mini On The Go Electric Nail FileGelish Mini On The Go Electric Nail File
 • Nieuw
€ 42,50Prijs
By Djess Gel Polish |152 Cuddly White 15 mlBy Djess Gel Polish |152 Cuddly White 15 ml
 • Nieuw
€ 11,53Prijs
By Djess Gel Polish |153 Softly Yellow 15 mlBy Djess Gel Polish |153 Softly Yellow 15 ml
 • Nieuw
€ 11,53Prijs
By Djess Gel Polish |154 Friendly Peach 15 mlBy Djess Gel Polish |154 Friendly Peach 15 ml
 • Nieuw
€ 11,53Prijs
By Djess Gel Polish |155 Lovely Green 15 mlBy Djess Gel Polish |155 Lovely Green 15 ml
 • Nieuw
€ 11,53Prijs
Prohesion Powder Xpress White 105 gram
 • Nieuw
-€ 5,00
€ 39,95€ 44,95Normale prijsPrijs
Prohesion Powder Crystal Clear 105 gramProhesion Powder Crystal Clear 105 gram
 • Nieuw
-€ 4,55
€ 30,40€ 34,95Normale prijsPrijs
Prohesion Powder Vivid White 105 gramProhesion Powder Vivid White 105 gram
 • Nieuw
-€ 4,55
€ 30,40€ 34,95Normale prijsPrijs
Prohesion Powder Elegant Pink 105 gramProhesion Powder Elegant Pink 105 gram
 • Nieuw
-€ 4,55
€ 30,40€ 34,95Normale prijsPrijs

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.     Door deze algemene voorwaarden worden beheerst: alle overeenkomsten en aanbiedingen van   Pattysnailsshop.nl.nl aangaande het door haar verkopen van nagel stylingproducten en toebehoren.

2.     Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden expliciet van de hand gewezen. 

3.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze expliciet met Pattysnailsshop.nl zijn overeengekomen.

4.     Indien Pattysnailsshop.nl schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van Pattysnailsshop.nl voor het overige van    kracht, ook al wordt dit niet expliciet gesteld. De wederpartij kan geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.

5.     Pattysnailsshop.nl  is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2 - Prijzen Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzend- en rembourskosten, onder voorbehoud van drukfouten. 

1.     Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij. 

2.     Pattysnailsshop.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, modellen en kleuren en inhoud van verpakkingen te wijzigen.

3.      Pattysnailsshop.nl is gerechtigd in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande daarentegen dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.     Het doen van aanbiedingen door Pattysnailsshop.nl is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij expliciet het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

Artikel 3 - Levering

1.     Pattysnailsshop.nl streeft bestellingen mits op voorraad,op werkdagen voor 15:00 uur besteld diezelfde dag te verzenden, echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend.  Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden vervolgens behandeld als een bestelling met een nieuw ordernummer.

2.     Indien de capaciteit van Pattysnailsshop.nl op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is Pattysnailsshop.nl bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde  uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Bij Aanbiedingen kan het zijn dat het product net in de fysieke winkel aan het Julianaplein 16 is verkocht en niet meer geleverd kan worden voor de aanbiedingsprijs.

3.     Producten welke niet op voorraad zijn, worden automatisch nagezonden, met uitzondering van aanbiedingen die we niet kunnen leveren.

Artikel 4  - Garantie

1.     Elektrische apparaten geleverd door Pattysnailsshop.nl die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan Pattysnailsshop.nl mits de klachten per email zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoop bon/factuur is overlegd. Pattysnailsshop.nl behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt.

2.      Pattysnailsshop.nl garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten. 

Artikel 5  -Reclame

1.      Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten , of de verzending van producten dient de wederpartij binnen zes dagen na ontvangst van de producten respectievelijk dit  per email bij Pattysnailsshop.nl te melden. De factuur of aankoopbon dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de op grond van de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen zesdagen na ontvangst.

2.     Met het verstrijken van de hierboven aangegeven termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door Pattysnailsshop.nl in behandeling genomen.

3.     De wederpartij kan geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of expliciet, uit hoofde van welke rechten ook, behoudens bovenstaande beperkte garanties. 

Artikel 6  -Betaling

1.     Tenzij expliciet anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betalingen of vooruitbetalingen. Daaronder wordt verstaan: betalingen per overschrijving of via iDEAL of Mister Cash.

Artikel 7  -Aansprakelijkheid

1.      Pattysnailsshop.nl.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van Pattysnailsshop.nl. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert Pattysnailsshop.nl gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts.

2.      Pattysnailsshop.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de ter zake gegeven garanties.

3.      Pattysnailsshop.nl is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

4.      Onverminderd is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Pattysnailsshop.nl te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

5.      Pattysnailsshop.nl kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van Pattysnailsshop.nl zijn belast.

6.      Pattysnailsshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

Artikel 8  -Overmacht en ontbinding

1.     Onder overmacht aan de zijde van Pattysnailsshop.nl wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Pattysnailsshop.nl van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Pattysnailsshop.nl, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Pattysnailsshop.nl die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2.     Mocht een overmacht toestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.

3.     Mocht Pattysnailsshop.nl als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.

4.     In geval van overmacht heeft Pattysnailsshop.nl het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

5.      Indien door Pattysnailsshop.nl is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. Pattysnailsshop.nl geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. Pattysnailsshop.nl kan verder niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.

6.      Pattysnailsshop.nl is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.

7.      Pattysnailsshop.nl geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.

8.     Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Pattysnailsshop.nl afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

Artikel 9  -Vrijwaring

1.     Indien Pattysnailsshop.nl ter zake van enige schade, waarvoor zij op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Pattysnailsshop.nl ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

2.      Eventueel door wederpartij ingediende tegen vorderingen welke door Pattysnailsshop.nl worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, maar dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

Artikel 10  -Ontbinding

Indien wederpartij:
A.  In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, 
B.  Overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D.  Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,  heeft Pattysnailsshop.nl door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsook onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

Artikel 11  -Eigendomsrecht -  Vertrouwelijke informatie

1.      Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pattysnailsshop.nl. Evenmin is het wederpartij toegestaan product benamingen en gebezigde namen in de productlijnen van Pattysnailsshop.nl te vermenigvuldigen. 

2.     De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken combineren of door elkaar heen gebruiken, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

3.      Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.

4.     Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

Artikel 12  -Toepasselijk recht

1.     Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

2.      Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Pattysnailsshop.nl

3.     Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Pattysnailsshop.nl afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.